Trang chủ / Hỗ trợ / Hỗ trợ công nghệ

Các tiêu chuẩn Hội nghị truyền hình của ITU
Các hệ thống hội nghị truyền hình để làm việc được trong môi trường mạng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung (về truyền dẫn, mã hóa âm thanh, hình ảnh, điều khiển dữ liệu, ...) do liên minh viễn thông quốc tế ITU-T qui định.
D1(4CIF), Half(2CIF), CIF là gì ?
CIF (Common Intermediate Format) là thuật ngữ để xác định độ phân giải định dạng hình ảnh có thể tạo ra.