AF-6800 Series

Với độ phân giải chặt chẽ nhất trong dòng màn hình LED quá cảnh, màn hình đơn sắc AF-6800 thông báo cho hành khá...

AF-6700 Series Outdoor

Sê-ri AF-6700 cung cấp cho hành khách đường sắt lịch trình, thông tin điểm đến và quảng cáo được xem từ nền tảng...