TollWay™ - Tolling Solution

Cuối cùng, thu phí được làm sáng tỏ. Miễn nhiễm với lỗi, với sự linh hoạt không giới hạn, toàn quyền kiểm soát được trao cho bạn! Telegra sườn TollWa...

X-AID™ - Telegra is Automatic Video Incident Detection

Thất vọng về tỷ lệ báo động sai cao và tỷ lệ phát hiện thấp? Nó có nên ngược lại không? Giờ đây - cuối cùng cũng có một hệ thống phát hiện sự cố vide...

TopXview™ - Complete ITS Platform

Toàn bộ nền tảng phần mềm ITS Bạn đã có tất cả các thiết bị giao thông chưa? Bạn đã có cả một bộ phận kỹ sư để xử lý tất cả các hệ thống đó chưa? Điề...